Fundacja Wsparcia Rozwoju Osobistego „Lepszy Czas”

STATUT

FUNDACJI WSPARCIA ROZWOJU OSOBISTEGO „LEPSZY CZAS”

§ 1

 1. Fundacja Wsparcia Rozwoju Osobistego „Lepszy Czas”, dalej zwana Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 30 października 2017 r. Repertorium A Nr 11502/2017 przez p. Bartłomieja Frukacz i p. Łukasza Kotońskiego.
 2. Fundacja działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.Nr 21, poz. 97, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 40) oraz z niniejszym statutem;

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Jabłonna w Województwie Mazowieckim.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawować będzie minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 6

 1. Fundacja będzie mogła posługiwać się w działalności własnym znakiem identyfikacji graficznej.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki i dyplomy oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§ 7

 1. Celem Fundacji jest:

 1. ochrona i promocja zdrowia,

 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

 3. pomoc w organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,

 4. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

 5. promocja zdrowego – trzeźwego stylu życia,

 6. pomoc osobom uzależnionym w znalezieniu drogi do trzeźwości i utrzymaniu jej,

 7. wspomaganie rozwoju osobistego uzależnionych oraz ich rodzin,

 8. prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego,

 9. pomoc kobietom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy,

 10. wsparcie w zakresie porad prawnych dla osób potrzebujących,

 11. wsparcie w zakresie porad psychologicznych dla osób potrzebujących,

 12. pomoc rodzinom, których członkowie są uzależnieni,

 13. pomoc rodzinom doświadczającym przemocy domowej.

 1. Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.

§ 8

1. Wymienione wyżej cele będą realizowane w szczególności przez:

 1. współpracę z jednostkami Samorządu Terytorialnego,

 2. współpracę z organizacjami pozarządowymi,

 3. współpracę z Policją i Kuratorami Sądowymi,

 4. współpracę z Ośrodkami Terapii Uzależnień,

 5. prowadzenie Grup Wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy,

 6. pomoc terapeutyczną i udzielanie szeroko pojętego wsparcia,

 7. prowadzenie programu edukacyjno – korekcyjnego dla sprawców przemocy,

 8. spotkania ze specjalistami oraz z osobami, które dłuższy czas zachowują trzeźwość,

 9. prowadzenie warsztatów tematycznych,

 10. organizację imprez artystycznych,

ł) opracowanie wydawnictw z zakresu działania Fundacji,

 1. konsultacje i porady prawne, poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo z zakresu pomocy społecznej,

 2. udostępnianie literatury tematycznej,

 3. relaks, sport, zabawę,

 4. integrację środowiska lokalnego,

 5. integrację środowiska abstynenckiego,

 1. prowadzenie działań w zakresie profilaktyki,

 2. własne inicjatywy i pracę Członków Zarządu Fundacji.

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatorów o łącznej wysokości 1000 zł (tysiąc złotych).

 2. Ponadto majątek Fundacji stanowią dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych nabytych przez Fundację
  w toku jej działania.

§10

 1. Dochody Fundacji pochodzić będą :
 1. ze świadczeń Fundatorów,
 2. z darowizn, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji czynionych przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej,
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 4. z odsetek kapitałowych od majątku Fundacji,

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębnić fundusze przeznaczone na realizację poszczególnych celów Fundacji. W przypadku nieodpłatnego uzyskania od Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach, Fundacja przeznacza środki uzyskane z tytułu tych akcji lub udziałów wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 13

 1. W ramach prowadzonej działalności Fundacja zobowiązuje się do:
 1. nie udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. nie przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. nie wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

§ 14

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie lub Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie.
 3. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres każdorazowo oznaczony przez Fundatorów.
 4. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania przez Fundatorów, upływu kadencji bądź śmierci członka Zarządu albo utraty przez członka zarządu praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 5. Fundatorzy mogą zostać powołani na członków Zarządu Fundacji.

§ 16

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje oraz działania we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu dla Fundatorów, w tym w szczególności:

 1. zarządza majątkiem Fundacji;
 2. odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz jej programów działania;
 3. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy oraz inne przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji;
 5. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 6. opracowuje program działania Fundacji;
 7. występuje z wnioskiem do Fundatorów w sprawie zmian w statucie

§ 17

 1. Każdy członek Zarządu Fundacji jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w przypadku zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji, którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.
 2. Po wcześniejszej, wyrażonej na piśmie zgodzie Fundatorów, jakikolwiek składnik majątku Fundacji może być poprzez uchwałę Zarządu sprzedany, wypożyczony, wydzierżawiony, darowany, udostępniany osobom prawnym i fizycznym.
 3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali pisemnie powiadomieni o jego miejscu, terminie i porządku obrad.
 7. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół.
 8. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§ 19

 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
 2. Za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się".
 3. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu Fundacji decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 20

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji.
 2. Uchwałę dotyczącą zmiany Statutu podejmują Fundatorzy.

§ 21

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Jednak połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku, zmianie mogłyby ulec cele Fundacji określone w paragrafie 2 niniejszego Statutu.
 2. Uchwałę o połączeniu oraz likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorzy. Uchwała o likwidacji powinna zawierać określenie przeznaczenia majątku po likwidacji oraz osobę likwidatora.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 22

Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia coroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swej działalności za rok ubiegły.

Podpisano w dniu 30 października 2017 r.

Top
Facebook
Instagram